• header-verhuizing-steden-deverhuizing.jpg

Algemene voorwaarden

Afnemers welke gebruikmaken van de dienst van DeVerhuizing.nl erkennen deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

Definities

 • “DeVerhuizing.nl”: een dochteronderneming van The-Relocation.com LLC onder inschrijving van SOSID: 1974892 geregistreerd te North Carolina Secretary of state C2020 101 03689 U.S.A.
 • “Afnemer”: een klant van DeVerhuizing.nl zijnde iedere rechtspersoon die een overeenkomst aangaat alsmede diens vertegenwoordiger of gemachtigde.
 • “Overeenkomst of contract”: overeenkomst tussen DeVerhuizing.nl en afnemer voor het leveren van offerteaanvragen.  Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • “Dienst”: het tegen betaling leveren van offerteaanvragen aan verhuisbedrijven (afnemers) door DeVerhuizing.nl.
 • “Offerteaanvrager”: persoon die via www.deverhuizing.nl offertes aanvraagt van 3 verschillende verhuisbedrijven.

Algemene informatie

 • De afnemer is verantwoordelijk voor de aangeleverde bedrijfsinformatie aan DeVerhuizing.nl. De afnemer is verantwoordelijk voor het doorgeven en up-to-date houden van bedrijfsinformatie. Voor doorgegeven incorrecte bedrijfsinformatie is DeVerhuizing.nl niet aansprakelijk.
 • De afnemer verplicht zich tot het doorgeven van een geldig en werkend e-mailadres aan DeVerhuizing.nl waarnaartoe de offerteaanvragen gestuurd kunnen worden. Voor de niet ontvangen offerteaanvragen is DeVerhuizing.nl niet aansprakelijk. De afnemer gaat akkoord met het betalen voor een onbekend aantal offerteaanvragen die verstuurd zijn van DeVerhuizing.nl aan de afnemer.

Offerteaanvragen

 • Het aantal door de afnemer geselecteerde offerteaanvragen word door DeVerhuizing.nl verstuurd aan de afnemer. De afnemer accepteert dat het aantal offerteaanvragen kan variëren en het maximale aantal offerteaanvragen niet altijd gehaald kan worden.
 • Offerteaanvragen worden alleen verzonden aan de afnemer wanneer deze voldoen aan het door de afnemer geselecteerde profiel. Dit profiel bestaat uit de regio’s en rubrieken.
 • Een unieke offerteaanvraag wordt door DeVerHuizing.nl aan maximaal 3 verhuisbedrijven doorgestuurd.
 • Het maximum aantal te ontvangen offerteaanvragen mogen tijdens kantooruren van DeVerhuizing.nl worden bijgesteld door telefonisch contact of per e-mail naar info@deverhuizing.nl.
 • Afnemers kunnen minimaal nul offerteaanvragen per week of onbeperkte aantal offerteaanvragen per maand afnemen van DeVerhuizing.nl.

Pauzeren offerteaanvragen

 • Afnemer beschikt over de mogelijkheid om de ontvangst van offerteaanvragen te pauzeren. Bij het pauzeren van de offerteaanvragen ontvangt de afnemer tijdelijk geen offerteaanvragen.
 • De afnemer moet schriftelijk of per e-mail aangeven de ontvangst van offerteaanvragen te willen pauzeren. Na ontvangst en verwerking door DeVerhuizing.nl zal de ontvangst van offerteaanvragen worden gepauzeerd.

Prijzenovereenkomst

 • De afgesproken prijzen en tarieven met de afnemer zijn zonder belasting toegevoegde waarde (BTW). 
 • DeVerhuizing.nl heeft het recht de prijs op elk moment te wijzigen. De prijswijziging mag pas ingaan nadat de afnemer hiervan op de hoogte is gesteld. Mocht de afnemer niet op de hoogte zijn van de prijswijziging, dan geldt oude prijs.

Levering van dienst

 • Bij openstaande betalingen van de afnemer is DeVerhuizing.nl gerechtigd nieuwe leveringen van offerteaanvragen uit te stellen totdat de betalingsverplichting is voldaan.

Geheimhouding/vertrouwdheid

 • Alle informatie welke wordt verstrekt door DeVerhuizing.nl aan de afnemer is uitsluitend bestemd voor intern gebruik van de afnemer. Het is voor de afnemer niet toegestaan deze informatie door te geven of te delen met derden en zal dus vertrouwelijk moeten worden behandeld. Alle informatie in welke vorm dan ook mag voor geen ander doeleinde worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de levering is bedoelt.

Betaling

 • Per maand zal er een (1) keer gefactureerd worden. Facturen ontvangt de afnemer per email.
 • Betaling geschiedt (tijdelijk) op rekeningnummer DE40 1001 1001 2629 3099 t.n.v. F. Harteveld. Deverhuizing.nl handelend onder The-Relocation.com LLC
 • Indien DeVerhuizing.nl niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen de maandelijkse bijdrage heeft ontvangen, is de afnemer van rechtswege in verzuim en heeft DeVerhuizing.nl, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de afnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 • Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 10 % van het te vorderen bedrag.

Wettelijke aansprakelijkheid

 • DeVerhuizing.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade bij de verhuizing van de offerteaanvrager. DeVerhuizing.nl biedt namelijk alleen de dienst voor de offerteaanvrager offertes te verzamelen en zorgt dus enkel en alleen voor contact tussen afnemer en offerteaanvrager.
 • De offerteaanvragen welke zijn doorgestuurd naar verhuisbedrijven bieden geen garantie opdat hiermee een opdracht wordt binnengehaald. Om optimaal te kunnen profiteren van de dienst van DeVerhuizing.nl, staan op de volgende pagina www.deverhuizing.nl/verhuisbedrijven/tips enkele tips voor de afnemer.
 • Contracten die zijn vastgesteld tussen afnemer en offerteaanvrager vallen buiten de aansprakelijkheid van DeVerhuizing.nl. Om die reden draagt DeVerhuizing.nl geen verantwoordelijkheid voor de geschillen die kunnen ontstaan tussen afnemer en offerteaanvrager.
 • DeVerhuizing.nl kan niet garanderen dat de afnemer altijd succesvol contact kan hebben met de offerteaanvrager. 
 • In geen enkel geval kan DeVerhuizing.nl aansprakelijk worden gesteld bij eventueel opgelopen schade. Dit omvat incidentele, indirecte, bijzondere schade, verloren winsten, verloren inkomsten of het verlies van goodwill.
 • DeVerhuizing.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld van de kredietwaardigheid of het vermogen van de offerteaanvrager om de afnemer te betalen.

Contract en contractopzegging

 • DeVerhuizing.nl behoudt zicht het recht een aanmelding van een afnemer te weigeren. Dit kan om welke reden dan ook en DeVerhuizing.nl verplicht zich niet zich hiervoor te verantwoorden.
 • De afnemer en DeVerhuizing.nl hebben te allen tijde het recht de overeenkomst of het contract met een opzegtermijn van een maand en zonder reden eenzijdig op te zeggen. Dit kan tenzij de overkomst of het contract anders bepaalt. Dit kan schriftelijk middels een aangetekende brief of per e-mail.
 • De afnemer is verplicht alle openstaande bedragen die verschuldigd zijn aan   DeVerhuizing.nl te betalen voordat het contract wordt opgezegd.
 • Na ontvangst van de opzegging per aangetekende brief of email duurt het drie (3) werkdagen om de opzegging te verwerken. Alle offerteaanvragen die de afnemer in deze periode ontvangt hoeven niet betaald te worden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de algemene voorwaarden is het Amerikaanse recht van toepassing.
 • De Rechtbank the North Carolina is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen tussen DeVerhuizing.nl en afnemer voortvloeiend uit of verband hebbende met een overeenkomst of de algemene voorwaarden.
Scroll naar boven